Salı , Ocak 26 2021
Anasayfa / ANTEP SAVUNMASI / Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER) resim

GazianteptekiFransızlar tamamen mahsur bir vaziyete düşmüşlerdi. Şehirden çıkamıyor,dışarıdan da kuvvet alamıyorlardı. Erzakları bitmişti. Katmadaki ikinci FransızTümen Kumandanlığından boyuna yardım istiyorlardı. Düşmanın bu sıkışıkdurumunu sürdürmek ve sonunda şehri terke mecbur etmek için Kilisten gelecekyardım kuvvetlerine engel olunması Heyeti Merkeziyece kararlaştırıldı. Bu gereğiyerine getirecek tecrübeli, bilgili bir kumandan araştırılmağa başlandı. O sıradaesaretten dönen ve İstanbul Hükümetince Nizip Askerlik Şubesine memur edilenÜsteğmen Mehmet Sait Efendi (Şahin Bey) Antepe gelmişti. Heyeti Merkeziyeazasından Ahmet Muhtar (Göğüş) Bey, Şahin Beyi yakından tanıyor ve yüksekvasıflı kahraman bir subay olduğunu biliyordu. Şahin Beyi Heyeti Merkeziye iletanıştırdı ve Gaziantep-Kilis yolu Kuvayi Milliye Kumandanlığı için en münasipsubay olduğunu anlattı. Şahin Bey kendine yapılan bu teklifi tereddüt etmeden seveseve kabul etti. Ve tek silahı ile Kilis yoluna hareket etti. Çapalı Köyünde karargahkurdu. Köylerde henüz teşkilatlanmış milli kuvvetler yoktu. Her köyde 5-10 silahlıvatandaş vardı. Şahin Bey güzel konuşan, karşısındakine etki yapan, hergörüştüğü insanı kendine sevgi, saygı ve biraz da korkuyla bağlayan birşahsiyetti. Çevre köylerin ileri gelenleri ile konuşuyor onlara millet, vatansevgisinin ne demek olduğunu, işgalin doğuracağı neticeleri, beliğ ve veciz birtarzda ve onların anlayacağı bir dille anlatıyor ve her konuştuğu kişiyi kendinebağlıyordu. Ayrıca köylere çıkıyor ve her köyde aynı sohbetler yapıyor,köylerin silahlanmasını ve gereğinde kendine yardımcı olmalarını sağlıyordu.Şahin Bey bu çalışmaları sonunda çevre köylerde milli ruh vatan duygusu etrafındatoplanmış, teşkilatlanmış MİLLİ MÜFREZELER meydana getirdi. Bunların her birineayrı ayrı vazifeler verdi. Biri Acar sırtlarında, biri Kertilde, biri de Bostancıkve Elmalı sırtlarında olmak üzere üç müdafaa hattı tespit ve buralarda siperkazılması için çevre köyleri memur etti. Bu siperlerde gece gündüz nöbetçilerinde bulunmasını temin etti.

Antep – Kilis yolu üzerindeasayiş ve emniyet mükemmeldi. Çeteler kendilerine Şahin Beyin kumanda ettiği süreiçinde çevre halkının mal ve mülkünün, ırz ve namusunun hakiki bekçileri durumunagelmişlerdi. Bu durum Şahin Beyin tutumunun tabii bir sonucu idi. Hatta HeyetiMerkeziyenin gönderdiği çadırlarda mutfaklar kurdurmuş, çeteleri orada pişenyemeklerle iaşe etmiş, çetelerin halka yük olmamasını sağlamıştı. Zaman zamançevre halkının kendisi için gönderdiği yemekleri reddetmiş, çeteler için pişenyemeklerden yemeyi daha uygun bulmuştu. Siperlerin önüne kurduğu bir çadırda oturur,gelen heyetleri, çete reislerini orada kabul ederdi. Yıllarca dağlarda kalmış,eşkıyalık etmiş çete reisleri onun önünde diz çöker oturur, emirlerini ilahi biremir gibi telâkki ve kabul ederlerdi.

8 Mart 1920 de KilistenAntepe hareket eden iki bölük piyade ve bir takım süvariden kurulu bir Fransızmüfrezesine karşı ilk savaş verildi. Düşmanın hareketini haber alan Şahin Bey,maiyetindeki 30 40 çeteyle düşmana saldırdı. Kendi en önde gidiyor: Vurunaslanlarım, koman yavrularım” diye bağırıyordu. Silah seslerini duyan çevreköyler halkı, her yönden koşarak geliyor ve savaşa katılıyordu. Durumunkötülüğünü anlayan düşman savaşarak Kilise dönmek mecburiyetinde kaldı. 18Martta Akçakoyunludan Kilise gelmekte olan büyük bir Fransız kuvveti, SeveBoğazının Şahin Bey kuvvetleri tarafından çevrildi. Sabahtan akşama kadar şiddetlibir savaş devam etti. Öğleden sonra şiddetli bir yağmur başladı her tarafı kesifbir sis kapladı. Köylü çeteler yalınayak silahları ile savaş meydanınakoşuyorlardı. Akşam olunca müfrezeler köylere çekildiler, düşman da geceninkaranlığından faydalanarak perişan bir halde Kilise girebildi. Erlerinden birçoğu karargahlarını bulamamış sokaklarda gecelemişlerdi. bu da onların nasıl birpaniğe kapıldıklarını göstermektedir.

Şahin Beyin üçüncü veson savaşı 25 Martta başladı. 25 Martta üç piyade taburu, topçu ve süvaribirlikleri ile 400 arabadan kurulu bir düşman kuvveti saat 15,00′ te hareket etti. AnezKöyü yanında çadırlı ordugahta geceledi. 26 Mart sabahı fecirle birlikte AcarKöyünden Kantara Köyüne kadar uzanan bir cepheden taarruza geçtiler. Şahin Beykuvvetleri 6 saatlik çetin bir savaştan sonra düşmanın sayı ve silah üstünlüğükarşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Çekilen müfrezeler yaralı ve şehitlerinialarak tamamen köylerine dağıldılar. 27 Mart sabahı Kertil sırtlarında 25-30 kadarmaiyetiyle düşmanı karşılayan Şahin Bey, adım adım savaşarak akşama doğruBostancık kuzey sırtlarına çekildi. Antepten ve köylerden gelen çetelerle tutulansiperler, 28 Mart sabahı düşmanın şiddetli topçu ateşi himayesinde yaptığıtaarruz neticesinde, milli kuvvetler her taraftan ricata başladı. Şahin Bey sol kanadıtakviyeye uğraşırken cephe tamamen bozulmuş ve düşman Dokurcum Değirmeniningüneyindeki sırtı tutmuştu. Durumun kötülüğünü ve hiçbir mukavemet ümidikalmadığını gören Şahin Bey, bindiği hayvandan atlamış, şoseye doğru koşaraktek başına bir orduya karşı aslanlar gibi savaşmış; süngülenerek şehitolmuştur. Gazi şehrin bu kahraman evladı, bu insanüstü davranışı ilehemşehrilerine verdiği DÜŞMAN ARABALARI CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN ANTEPEGİREMEZ.” Şeref sözünü, bu kanlı fakat muhteşem bir tablo halinde tarihe hediyeetmiş, onu halk şairinin dilinde destanlaştırmıştı:

 

Şahini sorarsan otuz yaşında

Süngüyle delindi köprü başında

Çeteler toplanmış ağlar başında

Uyan Şahin uyan gör neler oldu

Sevgili Antepe Fransız doldu.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.